top of page

Werking en Structuur

Doelstellingen

 

  • Organiseren van contact en dialoog voeren in de stad

  • Samenwerking uitbouwen, specifiek om bij te dragen aan het opstellen, uitvoeren en evalueren van het stedelijk cultuurbeleidplan voor de komende legislatuur

  • Ondersteunen en versterken van het samenleven in het centrum, de wijken en deelgemeenten van de stad

  • Alle Lokeraars stimuleren om deel te nemen aan het culturele leven, inbegrepen wie in een kwetsbare situatie verkeert.

  • Inzetten op burgerparticipatie; de dialoog tussen burgers en bestuur bevorderen

Hiertoe zal de Cultuurraad Lokeren:

  • Het cultuurleven in Lokeren documenteren en de culturele behoeften inventariseren, zodat hij de beleidsverantwoordelijken onderbouwde adviezen kan verstrekken

  • Inspraak organiseren m.b.t. het stedelijk cultuurbeleid

 

 

Organisatie van de Cultuurraad


Om deze doelstellingen te realiseren werkt de cultuurraad met een aangepaste structuur, zodat die de maatschappelijke realiteit en de verscheidenheid van het ganse culturele landschap weerspiegelt.


Het zwaartepunt van de werking moet liggen bij, waar mogelijk, zelfsturende sectorale werkgroepen. De coördinatie van die sectorale werkgroepen gebeurt door een kerngroep of bestuur.

 


In volgende paragrafen lichten we de nieuwe werkwijze toe:


1 De sectorale werkgroepen (nieuw)


In afspraak met alle geïnteresseerden worden werkgroepen opgericht, waarin vertegenwoordigers van verenigingen en individueel geïnteresseerde Lokeraars samen een werking ontwikkelen in lijn met de doelstellingen van de cultuurraad. De werkgroepen organiseren zich zelf in overleg met de betrokken verenigingen, initiatiefnemers en individuelen. Door een afvaardiging van de werkgroep in de kerngroep is er een teugkoppeling naar het geheel.

 

Volgende werkgroepen lijken wenselijk en nuttig:1.1 Werkgroep sociaal-cultureel werk
Verenigingen / werkingen / projecten die t.a.v. hun leden en/of een ruim publiek een sociaal-culturele methodiek hanteren in hun werkwijze en aanbod. Dit gaat dus over de decretaal voorziene functies ontmoeting, cultuurspreiding, vorming en actie.

 

1.2 Werkgroep (amateur-) kunsten
Centraal in deze werkgroep staat het aspect artistieke creatie, actief én passief. Aan deze werkgroep kunnen afgevaardigden deelnemen van verenigingen, artistieke initiatieven, maar ook personen die creatief en/of aanschouwelijk werken. De werkgroep staat open voor amateurs en voor professionelen.

 

1.3 Werkgroep hobby & vrije tijd Verenigingen die hun leden en/of een ruim publiek samen brengen en/of activiteiten ontwikkelen rond eenzelfde hobby of interesse, voor zover die niet aansluiten bij een wel omschreven werkgroep, commissie of adviesraad.

 

1.4 Werkgroep erfgoed
Verenigingen of personen die werkzaam zijn rond erfgoed: heemkunde, volkskunde, Lokerse dialecten, (privé-) archieven en verzamelingen, architectuur, restauratie en conservatie, ambachten e.a.

 

1.5 Werkgroep wijk- en buurtwerking (nieuw)
Buurt- en wijkcomités, die (sociaal-) culturele initiatieven nemen of culturele projecten ontwikkelen, krijgen een platform om ervaring uit te wisselen, noden te inventariseren en, indien wenselijk, samenwerking mogelijk te maken en te organiseren.

 

1.6 Werkgroep jongerencultuur (nieuw)
De jongerencultuur verschilt vandaag zeer sterk van de wijze waarop jongeren 25 jaar geleden leefden omdat de technische en communicatieve mogelijkheden zeer sterk veranderd zijn. Het sociaal-cultureel leven mist daardoor een stuk aansluiting en input van de jongere generaties. Via deze zeer breed opgevatte werkgroep krijgen (al dan niet georganiseerde) jongeren de gelegenheid om mee te denken en te werken aan het Lokeren van morgen.

 

1.7 Niet-sectorale initiatieven / Andere (nieuw)
Een open werkgroep, waarin initiatieven die buiten voornoemde werkgroepen zouden vallen de kans krijgen om contact te zoeken.

 


Het aantal werkgroepen ligt niet vast en kan stijgen of dalen naargelang de behoeften. De werkgroepen beslissen autonoom hoe ze willen werken, met welk vergaderritme, welke thema’s op de agenda gezet worden, of er nood is aan sub-werkgroepen (en welke), wie deze leidt enz.


De leden van elke werkgroep duiden onder elkaar minimum twee verantwoordelijken aan, die instaan voor de continuïteit. D.w.z. dat zij in onderling overleg instaan voor een minimum aan structuur (opstellen agenda, uitnodigingen en verslag van de afspraken) én de werkgroep vertegenwoordigen in de kerngroep van de cultuurraad en eventueel ook daar buiten.


Elke werkgroep nodigt standaard de voorzitter en secretaris van de kerngroep (bestuur) uit voor komende vergaderingen en/of initiatieven, zodat de informatiedoorstroming gegarandeerd wordt.


De agenda van een werkgroep sluit aan bij de noden van de aangesloten verenigingen of initiatieven, zodat knelpunten in overleg kunnen opgelost worden, uitwisseling van informatie, ervaring en eventueel samenwerking mogelijk is.


De werkgroepen kunnen op eigen initiatief adviezen uitwerken of deskundigen betrekken, die de werking van hun sector kan faciliteren of verbeteren. Indien er een financiële vergoeding nodig is om die deskundigheid in te huren, verlopen de afspraken ter zake steeds in overleg met de kerngroep.


2 De kerngroep (voorheen Raad van Bestuur)


De kerngroep coördineert de adviezen en vragen van de sectorale werkgroepen en verstrekt advies op eigen initiatief of op vraag van het stadsbestuur. Daartoe brengt hij alle in Lokeren beschikbare deskundigheid samen. Hij kan - eventueel tegen vergoeding - deskundige derden uitnodigen om zijn beleid en adviezen te documenteren en te motiveren.


De kerngroep bestaat in de eerste plaats uit vertegenwoordigers van de verschillende werkgroepen. De cultuurfunctionaris en het diensthoofd “Cultuur” is ambtshalve adviserend lid van de kerngroep.


De kerngroep kan tijdelijk uitgebreid worden met deskundigen of vertegenwoordigers uit ad hoc werkgroepen.


De verantwoordelijken voor archief, bibliotheek, cultuurcentrum, academie, toerisme en museum worden als deskundigen voor hun diensten standaard - ter informatie - uitgenodigd en geïnformeerd, zodat zij de mogelijkheid hebben om aanwezig te zijn wanneer bepaalde punten hen aanbelangen. Zij kunnen ook zelf punten laten agenderen.


De schepen van cultuur wordt eveneens standaard uitgenodigd om als waarnemer aanwezig te zijn.


Het College van Burgemeester en Schepenen wordt standaard geïnformeerd (uitnodigingen, verslagen, adviezen).


De leden van de kerngroep zijn aanwezig op de vergaderingen en participeren daadwerkelijk in de diverse cultuurdomeinen. De hele waaier van het culturele veld in Lokeren is erin vertegenwoordigd. De kerngroep werkt met vaste kernleden, die elkaar kunnen back-uppen, zodat geen enkel lid er alleen voor staat.


De kerngroep beslist autonoom over de manier van werken, de agenda, de nood aan sub-werkgroepen (en welke), wie die leidt enz. De leden duiden onder elkaar minimum twee verantwoordelijken aan, die instaan voor de continuïteit (opstellen agenda, uitnodigingen en verslag van de afspraken, opstellen en opvolgen adviezen enz.) waarvan standaard de cultuurfunctionaris deel uitmaakt.

 


3 Het Cultuurplatform (voorheen Algemene Vergadering)


3.1 Samenstelling: Volgende geledingen maken deel uit van het Cultuurplatform:


3.1.1 De erkende verenigingen, aangesloten bij de Cultuurraad. De verenigingen die aangesloten zijn bij de cultuurraad, zijn ingedeeld in één of meerdere sectorale werkgroepen en zijn automatisch lid van het cultuurplatform.


Een vereniging kan erkend worden door een aanvraag in te dienen bij de kerngroep. (Zie erkenningsvoorwaarden) De kerngroep zal sereen oordelen of de vereniging aan de gestelde voorwaarden voldoet. De vereniging kan uitgenodigd worden om zich voor te stellen aan de kerngroep. De vereniging zal gevraagd worden aan te sluiten bij een sectorale werking. Indien de vereniging niet erkend wordt, zal de kerngroep de vereniging hiervan, gemotiveerd op de hoogte brengen.

 

3.1.2 De personen die deel uit maken van de kerngroep zijn automatisch lid van het Cultuurplatform.

 

3.1.3 Individuelen: Het Cultuurplatform is een open vergadering voor alle bewoners van Lokeren, wie wil kan dus de vergadering bijwonen. Individuelen kunnen, door hun interesse kenbaar te maken en zich te laten registreren, deel uitmaken van de sectorale werkgroepen. Zij kunnen hun interesse laten blijken voor stedelijke werkgroepen of commissies. (Erfgoed, museum, toerisme, kunst,…)

 

3.1.4 Stedelijke culturele werkgroepen, commissies en diensten maken automatisch deel uit van het Cultuurplatform.

 

3.2 Vergaderfrequentie en uitnodigingen: het cultuurplatform komt twee maal per jaar samen. De uitnodiging en agenda worden gepubliceerd in de infokrant en gebeuren verder via digitale media (mail, sociale media, website,…).

bottom of page